Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die met Trisolis BV als opdrachtnemer een Overeenkomst van opdracht sluit. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aan Trisolis verbonden werkmaatschappijen;
Overeenkomst of Overeenkomst van opdracht: een tussen de opdrachtgever respectievelijk zijn rechtsopvolger(s) en Trisolis BV gesloten overeenkomst waarbij Trisolis BV zich verbindt tot het verrichten van advies- en diensvelieningswerkzaamheden op het gebied werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid, training en opleiding, subsidies, interim- en projectmanagement en beheer, een en ander in de ruimste zin des wooords.
1.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW en 7:409, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Trisolis BV.

Artikel 2 – Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Trisolis BV, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Trisolis BV, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Trisolis BV gedane aanbiedingenen/of offertes.
2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Trisolis BV voor de uitvoering waarvan diensten van derden worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Trisolis BV deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.5 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietigzijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van dezealgemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Trisolis BV zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen tervervanging van deze nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Trisolis BV zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Trisolis BV is slechts aan door haar gemaakte offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door dewederpartij schriftelijk binnen 30 dagen plaatsvindt, tenzij andersaangegeven.
3.2 De prijzen in de in artikel 3.1 genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele administratiekosten en kosten van derden, tenzij andersaangegeven.
3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod van Trisolis BV is Trisolis BV aan deze aanvaarding niet gebonden, tenzij Trisolis BV anders aangeeft.3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Trisolis BV niet tot het verrichtenvan een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht
4.1 De Overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door Trisolis BV en vervolgens door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Trisolis BV retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde van daarvan door de Opdrachtgever aan Trisolis BV verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat Trisolis BV op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart.
4.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst van opdracht op andere wijze tot stand is gekomen.
4.4. Een opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de Overeenkomst van opdracht zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5 – Gegevens en informatie
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Trisois BV overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
5.2 Trisolis BV is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Trisolis BV verlangde gegevens eninformatie, in de vorm en op de wijze als door Trisolis BV gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten van Trisolis BV, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.3 Opdrachtgever is gehouden Trisolis BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
5.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Trisolis BV verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht
6.1 Trisolis BV bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
6.2 Trisolis BV zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Trisolis BV kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
6.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
6.4 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen, dan gaat determijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen, respectievelijkde informatie geheel ter beschikking is gesteld.
6.5 DeOvereenkomstkan-tenzijvaststaatdatuitvoeringblijvendonmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Trisolis BV de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een jaar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijkaangezegde redelijke termijn.
6.6 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen Opdrachtgever en Trisolis BV op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Trisolis BV als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virussen. Opdrachtgever en Trisolis BV zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Trisolis BV zullen alhetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen ofnalaten om te voorkomen dat vorenbedoelde risico’s zullen optreden.

Artikel 7 – Intellectuele vermogensrechten
7.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Trisolis BVbij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Trisolis BV, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
7.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Trisolis BV is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 8.3.
7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest van Trisolis BV of de vastlegging daarvan zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van Trisolis BV aan derden ter hand te stellen.

Artikel 8 – Geheimhouding
8.1 Trisolis BV is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Trisolis BV een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Trisolis BV van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
8.2 Tenzij daartoe door Trisolis BV voorafgaande schriftelijke toestemmingis verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andereal of niet schriftelijke uitingen van Trisolis BV, die niet zijn opgesteld of gedaanmet de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 8.3 Trisolis BV zal haar verplichtingen op grond van dit artikel tevens opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 9 – Honorarium
9.1 Opdrachtgever is aan Trisolis BV een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Trisolis BV gebruikelijke uurtarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staatin de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten,reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
9.2 De aanbieding van diensten kan plaats vinden op basis van vasteprijs, op basis van nacalculatie van bestede uren of betaling van een bedrag gelijk aan een percentage van de door derden aan Opdrachtgever bij beschikking tot verlening toe te zeggen subsidiebedragen, kredieten,bijdragen, afdrachtverminderingen of andere (belasting)voordelen of een combinatie van deze mogelijkheden. Is in de aanbieding een vaste prijs opgenomen dan geldt deze als de overeengekomen prijs. Is de aanbieding gebaseerd op nacalculatie van bestede uren, dan wordt het honorariumberekendvolgensde gebruikelijkeuurtarievenvanTrisolisBV,geldendevoor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvanafwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur van Trisolis BV aangegeven bank- of girorekening, binnen veertien dagen na factuurdatum.
10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Trisolis BV gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Trisolis BV, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
10.3 Alle buitengerechtelijke kosten die Trisolis BV heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.
10.4 Alle kosten die Trisolis BV heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Trisolis BV als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Trisolis BV om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, van Opdrachtgever te vorderen.
10.5 Trisolis BV behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Trisolis BV aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of hetstellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Trisolis BV gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Trisolis BV uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11 – Reclames
11.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hijhet gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Trisolis BV te worden kenbaar gemaakt.
11.2 Een reclame als bedoeld in artikel 11.1 schort de betalings- verplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Trisolis BV aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht.
11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Trisolis BV de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Trisolis BV is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van een opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Trisolis BV is evenwel niet aansprakelijk voor:

bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is vande verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Trisolis BV of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Trisolis BV ingeschakeldehulppersonen (werknemers van Trisolis BV daaronder niet begrepen),ook indien deze werkzaam zijn bij een met Trisolis BV verbonden organisatie;
bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, daaronder ook begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid vanTrisolis BV gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of groveschuld van Trisolis BV.
12.3 De aansprakelijkheid van Trisolis BV voor een toerekenbare tekort-koming in de uitvoering van een opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot

a. het bedrag dat Opdrachtgever als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Trisolis BV heeft betaald ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenisbetrekking heeft of waarmede deze verband houdt, doch niet hoger dan

b. het bedrag van het over de laatste zes maanden door Opdrachtgever aan Trisolis BV op grond van de Overeenkomst van opdracht betaalde honorarium, met dien verstande dat Trisolis BV nooitaansprakelijk kan worden gesteld voor een hoger bedrag dan € 50.000.

ALGEMENE VOORWAARDEN TRISOLIS BV

De aansprakelijkheid van Trisolis BV voor schade door dood oflichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Trisolis BV gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
12.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze hadkunnen ontdekken bij Trisolis BV te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
12.6 Opdrachtgever is gehouden Trisolis BV schadeloos te houden en tevrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepenaandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – dievoortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Trisolis BV ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Trisolis BV.

Artikel 13 – Opzegging
13.1 Opdrachtgever en Trisolis BV kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en de billijkheid zich tegen een dergelijke beëindiging verzetten. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
13.2 Ieder van de partijen kan de Overeenkomst per aangetekend schrijven (tussentijds) ontbinden, zonder inachtneming van een opzegtermijn, in geval de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij eenschuldsanering treft of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt.
13.3 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst overeenkomstig het bepaaldein artikel 13.1 heeft opgezegd of in geval Trisolis BV de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.2 heeft ontbonden, heeft Trisolis BV het recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijkte maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zijredelijkerwijze moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging c.q. ontbinding ten grondslag liggen die aan Trisolis BV zijn toe te rekenen. Trisolis BV behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover een door Opdrachtgever gewenste overdracht van werkzaamheden, waarin Trisolis BV heeft toegestemd, extra kosten met zich meebrengt, worden deze kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14 – Overmacht
14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid dieniet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt (overmacht).14.2 Trisolis BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trisolis BV haar verplichtingen had moeten nakomen.
14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de resterende verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voor zoveel Trisolis BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trisolis BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen alsware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 – Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ookjegens Trisolis BV in verband met het verrichten van werkzaamheden doorTrisolis BV in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16 – Rechts- en forumkeuze
16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Trisolis BV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waarTrisolis BV gevestigd is.
16.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Trisolis BV kiezen voor een andere wijze van geschillen beslechten.